Javni razpis za direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana

By
60
Javni razpis za direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana

Nadzorni svet družbe Inkubator d.o.o. Sežana objavlja javni razpis za imenovanje direktorja

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo družbe Inkubator d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana objavlja nadzorni svet Inkubatorja d.o.o. Sežana

Javni razpis za direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in tem javnim razpisom in sicer:

 • da niso podane omejitve iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb, da ni vpisan v kazenski evidenci,
 • da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo oz. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • da ima pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
 • strokovno poznavanje področja dela družbe,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • predložen program dela (razvojne usmeritve družbe, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela družbe) upoštevajoč dejavnosti, aktivnosti in naloge, ki jih družba opravlja v skladu z Aktom o ustanovitvi,
 • znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • dosedanje delovanje na področju podjetništva, konkurenčnosti, inovativnosti, prenosa znanj, ter seznanjenost z inovacijskim okoljem.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

 1. kopijo diplome kot dokaz o doseženi izobrazbi,
 2. izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz druge alineje drugega odstavka tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela,
 3. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
 4. potrdilo o nekaznovanosti,
 5. program dela (razvojne usmeritve družbe, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela družbe v mandatnem obdobju),
 6. življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela družbe ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Prijavitelje pozivamo, da prijavo dostavijo na sedež družbe najkasneje do petka, 31. maja 2019, do 15. ure. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo do roka, ne glede na način dostave, prispele na naslov: Inkubator d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana, pisarna Inkubatorja v drugem nadstropju; s pripisom »Javni razpis za direktorja Inkubatorja d.o.o. Sežana – ne odpiraj.«

Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje. Komunikacija s kandidati bo v fazi izbirnega postopka potekala tudi prek elektronske pošte ali telefonsko, zato naj kandidati predložijo veljaven elektronski naslov, ter telefonsko številko prek katere so dosegljivi.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana imenuje nadzorni svet družbe. Izbran kandidat bo imenovan za mandatno dobo petih let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje z imenovanim direktorjem se sklene za čas trajanja mandata.

Nadzorni svet družbe Inkubator d.o.o. Sežana

Sežana, 17. 5. 2019

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)