Krediti za blažitev posledic COVID-19

By
377
Krediti za blažitev posledic COVID-19

Slovenski podjetniški sklad razpisuje produkt P7C 2020 COVID, katerega namen je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

UPRAVIČENCI:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna
    podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu

UPRAVIČENI STROŠKI:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc)
  • stroški materiala in trgovskega blaga
  • stroški storitev
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)

VIŠINA FINANCIRANJA: 

  • od 5.000 EUR do 50.000 EUR kredita/podjetje
  • kredit predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov

Rok prijave: 09. 10. 2020

Slovenski podjetniški sklad

Vir: Slovenski podjetniški sklad