Next challenge: Circularity

By
2017
Next challenge: Circularity

Prehod v krožno gospodarstvo podjetjem ponuja številne pozitivne učinke: od  okoljskih, družbenih do ekonomskih.
Vabljeni na srečanje posvečeno krožnemu gospodarstvu.

The transition to a circular economy offers many positive impacts for businesses: from environmental, social and economic.
You are invited to a meeting dedicated to the circular economy.

Komu je srečanje namenjeno?

Who is the meeting aimed at?

Srečanje je namenjeno vsem krožnim inovatorjem. Primarne ciljne skupine so:

 • Inovativna start -up podjetja, ki se ukvarjajo s krožnimi tehnologijami in rešitvami,
 • Raziskovalne in inovacijske ekipe, ki razvijajo rešitve z visokim potencialom krožnosti,
 • Zgodnji vlagatelji v take rešitve in tehnologije ter
 • MSP in velika podjetja, zlasti njihovo vodstvo ter enote za raziskave in inovacije, ki se ukvarjajo s krožnimi inovacijskimi in inkubacijskimi projekti.

Dobrodošli tudi drugi udeleženci, vključno z raziskovalci, predstavniki podpornega ekosistema ter neodvisnimi strokovnjaki in svetovalci iz zasebnega in javnega sektorja, ki se ukvarjajo z izzivom prehoda v krožno gospodarstvo.

The meeting is open to all circular innovators. The primary target groups are:

 • Innovative start-ups working on circular technologies and solutions,
 • Research and innovation teams developing solutions with high circularity potential,
 • Early investors in such solutions and technologies; and
 • SMEs and large companies, in particular their management and research and innovation units, working on circular innovation and incubation projects.

We also welcome other participants, including researchers, representatives of the support ecosystem and independent experts and advisors from the private and public sectors working on the challenge of the transition to a circular economy.

Program

 • 9.00: Registracija in kava / registration and coffee
 • 9.30: Trajnostne inovacije in krožnost za inovacijski ekosistem / Sustainable innovation and circularity as an opportunity for the innovation ecosystem
  Dorijan Maršič, direktor, Inkubator Sežana
 • 9.40: Storitve za podjetja/ Services to enterprises
  Edvin Bevk, BIC Incubatori FVG, Trieste
 • 09.50: CBA PowerTalk: Izziv za povečanje krožnosti za podjetja in ekosistemi / CBA PowerTalk: The role of biobased innovation with increasing circularity of built environment,
  Bart Stegman, direktor Kic Climate Slovenija
  Moderator: Jurij Giacomelli, vodja CBA fakultete, META Circularity
 • 10.30: Odmor /coffee break
 • 10.50 Vlaganje v trajnostne in krožne inovacije /Investing in bio-based sustainable and circular innovation
  Diego Bravar, President, BioValley Investments (TBC)
  Q&A
 • 11.05: Vključevanje inovatorjev v naša krožna prizadevanja / Engaging innovators into our Circular endeavour
  Edi Kraus, nekdanji generalni direktor, AquafilSLO 
 • 11.20: Circular frontrunners
  Dr. Andrej Kos, direktor Marmor Sežana
 • 11.30: Uvod v predstavitev primerov zagonskih podjetij/ Introduction to presenting Start-up cases
  Simona Vernon, Bioeconomy ventures,
  TECOS
 • 11.35: Naslednji izziv/ Next challenge
  Moderated by Simona Vernon, TECOS
 • 12.50: Vprašanja in odgovori ter povratne informacije za zagonska podjetja, panelna razprava / Q&A & & Feedback to start-ups, panel discussion
 • 13.25: Zaključki in nadaljnje možnosti za dvokrožno povezovanje / Conclusions & further bicircular opportunities
 • 13.30: Samopostrežno kosilo in mreženje / Buffet lunch and networking
 • 14.30: Konec srečanja / End of the meeting
Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.
The organiser reserves the right to change the programme.

Namen srečanja

 • Predstaviti izziv za povečanje krožnosti za podjetja in ekosisteme
 • Izpostaviti izbrane priložnosti iz relevantnega okolja oz. ciljnega področja treh organizatorjev
 • Sedanje izkušnje velikih podjetij ter izbrani primeri odločnosti in nove priložnosti s pomembnim multiplikacijskim učinkom za pospešitev prehoda v krožno gospodarstvo na ciljnem območju
 • Predstavitev pobude štirih organizacijskih partnerjev za pospešitev sprejemanja krožnih in trajnostnih praks na splošno, s ciljem vključitve in aktiviranja obstoječih in novih udeležencev v teh dejavnostih.

Purpose of the meeting

 • Presenting the challenge of increasing circularity for businesses and ecosystems
 • To highlight selected opportunities from the relevant environment or target area of the three organisers
 • Current experiences of large companies and selected examples of decisiveness and new opportunities with significant multiplier effect to accelerate the transition to a circular economy in the target area
 • Presentation of an initiative by the four organisational partners to accelerate the adoption of circular and sustainable practices in general, with the aim of involving and mobilising existing and new actors in these activities.

Zakaj se udeležiti?

 • Izvedeli boste več o krožnih izzivih in priložnostih v njihovem ustreznem, čezmejnem poslovnem okolju ter spoznali posebne dobre prakse in razvijajoče se primere
 • Priložnost za zgodnje prijave v programe in storitve, povezane s trajnostnimi vprašanji, ki jih zagotavljajo organizatorji

Why participate?

 • Find out more about the circular challenges and opportunities in their respective cross-border business environment, and learn about specific good practices and emerging examples.
 • Opportunity for early applications to programmes and services related to sustainability issues provided by the organisers

Kje bo srečanje potekalo?

Where will the meeting take place?