SIO-INKSEŽANA-2018-2019

PREGLED PROJEKTA

Inkubator Sežana v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Spirit v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« izvaja operacijo SIO-INKSEŽANA-2018-19. Aktivnosti v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

 • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Cilj javnega razpisa je prispevati k spodbujanju nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti projekta, so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci) in
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«.

V okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 nameravamo doseči naslednje rezultate:

 • prepoznati 40 inovativnih poslovnih idej,
 • zagnati in inkubirati 10 novih podjetij,
 • organizirati 14 promocijsko-motivacijskih in 20 tematskih dogodkov,
 • povečati število zaposlenih v regiji.

Inkubator Sežana pri izvedbi aktivnosti v sklopu aktivnosti Podpora v rasti in razvoju hitro rastočih “scale up” podjetij sodeluje z naslednjimi SIO:

Povzetek projekta

 • Cilj: Prispevati k spodbujanju nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up
 • Ciljne skupine: Inovativni potencialni podjetniki in nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«
 • Trajanje: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019