Sodelovanje v mentorskem programu

Javni poziv za sodelovanje v mentorskem programu

Javni poziv za sodelovanje v mentorskem programu Inkubatorja Sežana za inovativne potencialne podjetnike in podjetja s potencialom hitre rasti “Start up” v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19

Predmet javnega poziva:

Predmet javnega poziva je izbor svetovalcev (izvajalci) za sodelovanje v mentorskem programu Inkubatorja Sežana za inovativne potencialne podjetnike in podjetja s hitrim potencialom rasti »start up« (upravičenci). Mentorstvo bo usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, iskanju virov financiranja, svetovanja s področja izboljšanja produktivnosti, nabave, prodaje, financiranja, kadrovanja, zakonodaje, tehnologije ipd. Upravičenci so inovativni potencialni podjetniki ter nova in obstoječa podjetja s hitrim potencialom rasti »start up«.

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je nuditi pomoč pri preveritvi poslovne ideje ter narediti načrt njegove uspešnosti inovativnim potencialnim podjetnikom ter podporo podjetjem s hitrim potencialom rasti pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si

Mentoriranje se bo izvajalo v okviru aktivnosti D – Mentoriranje.

Obveznosti izvajalca:

Izvajalec upravičencu na podlagi individualnih srečanj nudi pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc in spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih podjetje potrebuje. Mentoriranje lahko poteka na sedežu mentorja, upravičenca ali naročnika, po dogovoru pa lahko tudi preko videokonference. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja, ki jih skupaj opredelita upravičenec in izvajalec in mora biti usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, iskanju virov financiranja, priprave razvojnih projektov, projektnemu managementu, tehnoloških rešitev ipd. Mentor in upravičenec (podjetje ali potencialni podjetnik) podpišeta sporazum o mentoriranju.

Izvajalec mora za opravljena svetovanja pripraviti:

  • dnevnik opravljenih mentoriranj,
  • obdobna ter zaključno poročilo mentorja za upravičenca in
  • poročilo mentoriranca o napredku.

Pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati:

  • vsaj 2 leti izkušenj na strokovnem/-ih področju/-jih, na katerem/-ih bo izvajal svetovalne oz. mentorske storitve,
  • poznavanje področja zagona novih podjetij s hitrim potencialom rasti in hitrejšega razvoja inovativnih podjetij.

Izvajalec izkaže izpolnjevanje pogoja iz druge alineje z življenjepisom, ki mora biti priložen Prilogi 2.

Ponudbena cena

Cena za izvedeno uro mentoriranja ne sme presegati 105,00 EUR/uro brez DDV.

Mentoriranje na posameznega potencialnega podjetnika oz. podjetje mora trajati najmanj 3 mesece. Trajanje mentoriranja na posameznega upravičenca (potencialni podjetnik oz. podjetje) je od 20 do 70 ur letno.

Svetovalec ali mentor lahko delo opravlja le preko uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in za svoje delo izstavi račun in prejme plačilo. Svoje storitve lahko opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo, vendar so  v tem primeru dajatve že vključene v zgoraj navedeni ceni.

Izbor svetovalcev:

Naročnik bo v mentorski program vključil vse ponudnike, ki bodo ustrezali pogojem iz javnega poziva. Z njimi bo sklenil pogodbo o vključitvi v mentorski program, svetovalec pa bo mentoriranje opravljal šele, ko bo sklenil sporazum z upravičencem.

Upravičenci bodo lahko sami izbirali svetovalca izmed mentorjev vključenih v mentorski program.

Storitev mentoriranja in plačilo vezano na opravljeno storitev bo izvedeno le v primeru odobrenih sredstev za sofinanciranje operacije s strani Javne agencije Spirit Slovenija.

Podatki o naročniku:

INKUBATOR d.o.o. SEŽANA, Kraška ulica 2, 6210 Sežana

Rok za prijavo:

Poziv je odprt od dneva objave do porabe sredstev, vendar najdlje do: 31.12.2019. Vloge se obravnavajo najkasneje 15 dni od oddaje popolne vloge.

Prijava:

Ponudbe s prilogami je potrebno oddati na naslov Inkubator d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana ali na elektronski naslov: info@inkubator.si.

Vsebina prijave:

Dodatne informacije:

Vse ostale informacije dobite na telefonski številki 05 7313 500 ali preko e-naslova: info@inkubator.si.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.