Javni razpis za imenovanje direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana

By
316
Javni razpis za imenovanje direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana

Na podlagi 14. člena Aka o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo družbe Inkubator d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana objavlja nadzorni svet Inkubatorja d.o.o. Sežana

J A V N I  R A Z P I S
ZA IMENOVANJE DIREKTORJA
DRUŽBE INKUBATOR d.o.o. SEŽANA

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da niso podane omejitve iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
 • da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo oz. najmanj izobrazbo, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • da ima pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
 • strokovno poznavanje področja dela družbe,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • predložen program dela (razvojne usmeritve družbe, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela družbe).

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

 1. Kopijo diplome kot dokaz o doseženi izobrazbi.
 2. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz druge alineje drugega odstavka tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela.
 3. Izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
 4. Izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz drugega odstavka 255. člena iz uradnih evidenc.
 5. Program dela (razvojne usmeritve družbe, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela družbe v mandatnem obdobju).
 6. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela družbe ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo ali osebno vložijo do vključno 21.12.2018, do 15.00 ure v zaprti ovojnici na naslov: Inkubator d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana, s pripisom: »Javni razpis za direktorja Inkubatorja d.o.o. Sežana – ne odpiraj.«

Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Direktorja družbe Inkubator d.o.o. Sežana imenuje nadzorni svet družbe. Izbran kandidat bo imenovan za mandatno dobo petih let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja mandata.

Nadzorni svet družbe
Inkubator d.o.o. Sežana
54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)