Do 100.000 € za digitalno transformacijo MSP

By
191
Do 100.000 € za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) za izvedbo digitalne transformacije v MSP. Z razpisom želi podjetjem pomagati pri izvedbi prehoda na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvi digitalnim trgom, izboljšati kompetence zaposlenih ter povečati dodano vrednost na zaposlenega v podprtih podjetjih.

NAMEN RAZPISA:

  • Spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

UPRAVIČENCI:

  • Mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

UPRAVIČENI STROŠKI:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove
    programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije);
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani
    zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme);
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji.

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG:

  • 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021

Več informacij:

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad