Spodbujanje zaposlovanja v občini Sežana

By
745
Spodbujanje zaposlovanja v občini Sežana

Sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2020

Predmet javnega razpisa  in spremembe javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (ukrep 3).

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 50.000,00 EUR.

Višina sredstev sofinanciranja znaša do 4.000,00 EUR

Upravičenci so brezposelne osebe, ki:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo stalno bivališče na območju občine Sežana,
  • so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
  • imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana.

Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški za realizacijo samozaposlitve povezani z izvajanjem dejavnosti: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.

Rok za predložitev vlog:  do vključno 21. 8. 2020 (podaljšan rok)

Dodatne informacije: Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, Kontaktna oseba: Janja Kristančič (soba št. 67), Tel: (05) 731-01-20.

Razpisna dokumentacija