Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc

By
248
Učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Rok za oddajo vlog: Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019.

Namen povabila: je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja:  

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

  • B1 izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost ni sofinancirana),
  • B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
  • B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2020 in 2021.
Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.

Prijavitelj: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah vsaj 12 mesecev pred objavo JP ASI 2019.

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije